ATLANTEENERGIA
Petrolio Crude oil
Africa Africa
Produzione annua, milioni di tonnellate 
Yearly production, million tonnes
Dati da / Data from: BP Statistical Review